• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

Beroep op schuldsanering neemt toe

Het aantal mensen dat een beroep doet op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) blijft stijgen. In 2011 zijn er 21.114 aanvragen gedaan ten opzichte van 16.643 in 2010.
Een toename van ruim 30% die voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan de economische crisis. Dit blijkt uit de achtste meting van de Wsnp-monitor die staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Inkomensterugval
In 2011 zijn door de rechter in totaal 14.722 schuldsaneringen uitgesproken, zo’n 3.340 meer dan in 2010. Het percentage afgewezen schuldsaneringsverzoeken blijft redelijk stabiel (16% in 2010 tegenover 17,1% in 2011). Net als in voorgaande jaren is inkomensterugval de belangrijkste oorzaak bij particulieren en ondernemers voor het ontstaan van schulden, naast overbesteding en compensatiegedrag.

Schone lei
De monitor geeft een trendmatig en cijfermatig beeld van de uitvoeringspraktijk van de Wsnp, die een streng saneringstraject biedt waardoor mensen weer perspectief krijgen op een schuldenvrije toekomst. De schuldenaar krijgt van de rechter een schone lei als hij zich in voldoende mate heeft gehouden aan alle verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling.
Van de zaken die in 2008 zijn gestart eindigde ruim 71% met een schone lei. Dit percentage blijft over de jaren stabiel. In 2011 werden meer akkoorden met schuldeisers getroffen: 245 akkoorden tegen 180 in 2010. 7% van de zaken eindigde in een faillissement. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2010.

Het bereiken van een schone lei – de hoofddoelstelling van de Wsnp – laat door de jaren heen een stijgende trend zien. Ook de andere doelstellingen van de Wsnp, het bevorderen van minnelijke akkoorden en het terugdringen van het aantal faillissementen van natuurlijke personen worden gehaald.

Uitbetaling
In 93% van de zaken die in een schone lei eindigt, wordt geld terugbetaald aan de eisers. De kosten van de schuldsanering zijn dan al uit het opgespaarde bedrag betaald. Gemiddeld genomen, wordt in deze schuldsaneringen ongeveer een kwart van de totale schuldenlast uitbetaald (26%).

Particulieren blijken een hoger uitdelingspercentage te hebben (28%) dan (ex-)ondernemers (19%). Een verklaring hiervoor is dat de totale schuldenlast bij ondernemers aanzienlijk hoger is dan die van particulieren.

Bron: Rijksoverheid.nl