• Ook als het op een rechtszaak aankomt, kunt u op ons rekenen.
  • Afdracht is binnen 24 uur van betaling
  • Bij ons bent u geen dossiernummer, maar een klant!
  • Met een actief incassobeleid vaak een betere betaalmoraliteit!
  • Wel uw geld ontvangen, maar ook uw klant behouden?
  • Boeken we geen resultaat?Dan heeft u ook geen kosten!

WHOA: Wet maakt herstructurering en doorstart zonder faillissement mogelijk

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt de mogelijkheid om schulden buiten een faillissement om te saneren. Zelfs als niet alle schuldeisers of aandeelhouders akkoord zijn. De wet is bedoeld voor ondernemingen die voldoende potentie hebben, maar onder een grote schuldenlast dreigen te bezwijken. Nu de coronacrisis lang lijkt te gaan duren, geeft dit extra toekomstperspectief aan ondernemingen die het moeilijk hebben.

In onderstaande vertelt accountant Flynth over de ins en outs van de WHOA.

Vernieuwing faillissementsrecht
De WHOA introduceert een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement. Tot nu toe kon een onderhands akkoord buiten faillissement alleen worden bereikt met instemming van alle schuldeisers en aandeelhouders, op zeer bijzondere omstandigheden na. De WHOA brengt hier verandering in.

Onderhands akkoord
Bent u in financiële moeilijkheden geraakt? Verwacht u niet meer aan uw betalingsverplichtingen te kunnen (blijven) voldoen? Dreigt een faillissement? Dan kan een onderhands akkoord met uw schuldeisers (en aandeelhouders) uitkomst bieden.

Doel van een dergelijk akkoord is om u de kans te geven om uw onderneming weer gezond te maken door b.v.:

Het (deels) saneren van schulden
Het omzetten van schulden in aandelen
Het aanpassen of beëindigen van overeenkomsten
Belangrijke uitzondering: de WHOA biedt niet de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten aan te passen!

Gang van zaken
U kunt het traject zelf in gang zetten. Maar ook uw schuldeisers, aandeelhouders, de OR of andere personeelsvertegenwoordigingen kunnen het initiatief nemen. Zij kunnen aan de rechter vragen om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Die persoon bereidt vervolgens een akkoord voor. Dat wordt aan de betrokken schuldeisers en aandeelhouders voorgelegd.

Rol rechtbank
Op grond van de WHOA kan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en de schuldeisers en/of aandeelhouders goedkeuren. Dit heet: homologeren. Keurt de rechtbank het akkoord goed, dan zijn alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders gebonden aan de inhoud van het akkoord. Dit geldt ook voor schuldeisers en aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd.

Stemmen
De rechter keurt een akkoord alleen goed als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan een aantal vereisten voldoet. Eén van de belangrijkste vereisten is:

De schuldeisers (en aandeelhouders) hebben de mogelijkheid gehad om over het akkoord te stemmen.

bron: Flynth